تحقیق انرژي خورشيدي

تحقیق انرژي خورشيدي

تحقیق انرژي خورشيدي

تعداد صفحات : 15 صفحه

انرژي از خورشيد (Solar Energy From the sun )

خورشيد براي بيليونها سال انرژي را توليد كرده است . انرژي خورشيدي ، پرتوهاي خورشيد است كه به زمين مي رسد .
انرژي خورشيد به طور مستقيم يا غير مستقيم مي تواند ديگر اشكال انرژي تبديل شود ، همانند گرما و الكتريسيته . موانع اصلي ( مشكلات ، يا انتشار براي فائق آمدن ) انرژي خورشيدي شامل
(1) روشها متغير و متناوب كه آن به سطح مي رسد
(2 ) ناحيه بزرگبراي جمع آوري و ذخيره آن در يك سرعت مفيد مورد نياز است .
انرژي خورشيد براي حرارت آب ، براي استفاده ديناميكي ، حرارت قضايي ساختمانها ، خشك كرده توليدات كشاورزي و توليد انرژي الكتريسيته مورد استفاده قرار مي گيرد .
در سال 1830 شاره شناي انگلين به نام جون هر شل John Herschel يك جعبه جمع آوري خورشيدي را براي پختن غذا در طول يك سفر در افريقا استفاده كرد . هم اكنون مردم تلاش مي كنند انرژي خورشيدي را براي چيزهاي زيادي استفاده كنند .
كاربردهاي الكتريكي فتوو لتايك ها را آزمايش مي كنند يك فرايند كه توسط آن انرژي نور خورشيد به طور مستقيم به الكتريسيته تبديل مي شود . الكتريسيته مي تواند به طور مستقيم از انرژي خورشيد توليد شود و ابزارهاي فتوولتايك استفاده كند يا به طور غير مستقيم از ژنراتورهاي بخار ذخاير حرارتي خورشيدي را براي گرما بخشيدن به يك سيال كاربردي مورد استفاده قرار مي دهند .
انرژي فتو ولتايك

انرژي فتو ولتايك . تبديل نور خورشيد به الكتريسيته از ميان يك سلول فتو ولتاتيك (pvs) مي باشد، كخ بطور معمول يك سلول خورشيدي ناميده مي شود. سلول خورشيدي يك ابزار غير مكانيكي است كه معمولاً از آلياز سيليكون ساخته شده است.
نور خورشيد از فتو نهي ،يا ذرات انرزي خورشيدي ساخته شده استاين فتو نهي مغادير متغير انرژي را شامل مي شود مشابه طول مولد هاي متفاوت اسپكتروم هاي نوري هستند .
وقتي فتو نهي به يك سلول فتو ولتاتيك بر خورد مي كند، ممكن است منعكس شوند ،مستفيم از ميان عبور كنند ،يا جذب شوند. فقط فتو نهي جذب شده انرژي را براي توليد الكتريسيته فراهم مي كنند .وقتي كه نور خورشيد كافي يا انرژي توسط جسم نيمه رسانا جذب شود ،الكترون از اتم هاي جسم جابجا مي شوند.

رفتار خاصي سطح جسم در طول ساختن باعث مي شود سطح جتويي سلولكه براي الكترون هاي آزاد بيشتر پذيرش يابد .بنا براين الكترون ها بطور طبيعي به سطح مهاجرت مي كنند .

زماني كه الكترون ها موقعيت n را ترك مي كنند و سوراخ هايي شكل مي گيرد .تعداد الكترونها زياد است ،هر كدام يك بار منفي را حمل مي كنند و به طرف جلو سطح سلول مي روند ،در نتيجه عدم توازون بار بين سلولهاي جلويي وسطوح عقبي يك پتانسيل ولتاژ .شبيه قطب هاي مثبت ومنفي يك باطري ايجاد مي شود.
وقتي كه دو سطح از ميان يك راه داخلي مرتبط مي شود ،الكتريسيته جريان مي يابد .
سلول فتو ولتاتيك قاعده بلوك ساختمان يك سيستم pv است.
سلولهاي انفرادي مي توانند در اندازه هايي از حدود cm 1 تا cm10 از اين سو به آن سو متغير مي شود .
با اين وجود ،توان 1يا 2 وات توليد مي كند ،كه انرژي كافي براي بيشتر كار بردها نيست.براي اينكه بازده انرژي را افزايش دهيم ،سلولها بطور الكتريكي به داخل هواي بسته يك مدول سخت مرتبط مي
دسته:

تحقیق انرژي خورشيدي

خرید آنلاین